Poza Kadrem: Spotkanie z Witoldem Krassowskim

11 lutego 2010, godz. 18:00
Galeria+

Galeria:
Poza Kadrem: Spotkanie z Witoldem Krassowskim

“Wielka podró?, któr? w du?ym stopniu mamy ju? za sob?, wyrzuci?a nas w ca?kiem nowym ?wiecie. Dla jednych wspania?ym, a dla innych strasznym, ale dla zdecydowanej wi?kszo?ci raczej niepoj?tym. ?eby ten ?wiat oswoi? i polubi?, trzeba go zrozumie?. A ?eby go zrozumie?, nie wystarczy rozgl?da? si? doko?a. Trzeba spojrze? wstecz, zrekonstruowa? drog?, któr? przebyli?my z zamkni?tymi oczami i przypomnie? sobie jej kolejne etapy.”
Jacek ?akowski
fragment wst?pu

Autorzy Albumu:

Witold Krassowski - fotograf, od 30 lat zajmuje si? reporta?em i fotografi? spo?eczn?. Publikowa? w wielu wydawnictwach europejskich. Laureat i juror World Press Photo. http://witoldkrassowski.com

S?awomir Mizerski - dziennikarz, autor reporta?y spo?ecznych i obyczajowych. W latach 89-90 reporter "Gazety Wyborczej", pracowa? tak?e w tygodniku "Spotkania" oraz "?yciu Warszawy". Od 14 lat jest reporterem "Polityki" a od 3 lat autorem satyrycznych felietonów w tym tygodniku.

Thomas Urban - od 20 lat korespondent Süddeutsche Zeitung w Warszawie, Kijowie i Moskwie. Autor ksi??ek o tematyce polsko-niemieckiej, ale tak?e opracowa? o literaturze rosyjskiej, m.i. o Vladimirze Nabokowie.

Jacek ?akowski - dziennikarz i publicysta, dzia?a? w s?u?bie prasowej Solidarno?ci, przed i po stanie wojennym, wspó?za?o?yciel Gazety Wyborczej. Obecnie publikuje w Polityce oraz wyk?ada dziennikarstwo w Collegium Civitas.Galeria:
Poza Kadrem: Spotkanie z Witoldem Krassowskim