Poczytalność: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej

21 listopada, godz. 16:00
spotkanie literackie

Audio Culture. Readings in Modern Music ukazało się w roku 2004 nakładem wydawnictwa Continuum – od tego czasu pozostaje jednym z najaważniejszych, najbardziej wyczerpujących i nieortodoksyjnych zbiorów tekstów źródłowych, manifestów i komentarzy na temat muzyki XX wieku. W odróżnieniu jednak od pozycji stricte muzykologicznych, Audio Culture przybiera jako podstawową perspektywę zmian technologicznych oraz kulturowych, których wyrazem, a często także bezpośrednim źródłem, była muzyka XX wieku. Dzięki tej zmianie akcentów, teksty noise'owego artysty Masami Akita mają szansę znaleźć się obok fragmentów z Cage'a czy Umberto Eco. Perspektywa ta, zróżnicowanie artykułów oraz podtytuł (Readings in Modern Music) należy interpretować jako próbę wypracowania nowego spojrzenia na nowoczesność; spojrzenia zakorzenionego właśnie w spojrzeniu kulturoznawczo-socjologiczno-technologicznym.

Książka podzielona jest na dwie zasadnicze części – teoretyczną oraz praktyczną. Każda z nich z kolei zawiera kilka rozdziałów prezentujących najważniejsze aspekty zmian w kulturze XX wieku, które wprowadzone zostały wraz z pojawieniem się alternatywnych sposobów uprawiania muzyki. W pierwszej części, teksty skoncentrowane są wokół trzech kluczowych innowacji, jakie wprowadza do muzyki XX wiek. Pierwszą jest radykalne rozszerzenie materiału muzycznego – wbrew tradycyjnym próbom zorganizowania dźwięków muzycznych w określone skale, w XX wieku pojawia się szereg prób oparcia muzyki na hałasie i szumie [noise] (Russolo, Varese, Schaeffera, Masami Akita) a także ciszy (Feldman, Cage). Drugą jest umożliwiona przez rozwój technologiczny możliwość nagrywania, która skutkowała urefleksyjnieniem praktyki słuchania (muzyka konkretna, nagrywanie terenowe). Trzecią – związaną z drugą w sensie technologicznym – jest problem reprodukcji muzyki, który – poza swym wymiarem socjologiczno-ekonomicznym - szybko stał się także przestrzenią eksperymentów artystów (studio nagrań jako technika kompozytorska, plądrofonia). Część druga jest przeglądem najważniejszych nurtów estetycznych, które są próbą reinterpretacji takich kategorii współczesnej kultury jak czas (minimalizm), pamięć (relacja zapisu jako techniki mnemonicznej do wykonania w dziele otwartym), język (improwizacja) czy powtórzenie (kultura DJ-ska). W tej części – poza manifestami (Cardew, Rzewski, Moholy-Nagy) – znajduje się szereg analiz muzyki, które same stały się istotnymi dokumentami swych czasów (Nyman, Coleman, Barzun, Cascone). Pomimo samej struktury tej części, która sugeruje przegląd najważniejszych propozycji estetycznych XX wieku, teksty te są jednak dobrane w sposób, który bezpośrednio odnosi je do problemów omawianych w części pierwszej.

Audio Culture... jest więc wprowadzeniem równocześnie w teorię istotniejszych nurtów muzyki XX wieku jak i podstawowe problemy współczesnego świata; które przebiegają w poprzek podziałów gatunkowych w muzyce. Książka ta jest także bodaj najbardziej zwięzłym zbiorem tekstów często przełomowych dla historii XX wieku (Russolo, The Art of Noises, Cowell, Joys of Noise, Cage, Indeterminacy, Schaffer, Music of Environemnt, Eno, Ambient Music, Cutler, Plunderphonia, Schaeffer, Acousmatics, Reich, Music as Gradual Process, Moholy-Nagy, Production-Reproduction, Cascone, Aesthetics of Failure).

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00