Codex Mundi. Światło- geneza rzeczy.

od 12 września do 3 października 2015
Rondo Sztuki

wernisaż: 12 września 2015, godz. 19:00
wstęp wolny.

Codex Mundi jest wieloetapowym projektem realizowanym w ramach Festiwalu ArsGrafia, Międzynarodowego Triennale Grafiki PrintArt. W swym założeniu ma to być cykl czterech panelowych wystaw podporządkowanych rozważaniom na temat istoty tworzenia sztuki rozumianej jako nieustanne podejmowanie próby opisania i dekonstrukcji praw porządkujących wszechświat i rzeczywistość, w której żyjemy. Tytuł Codex Mundi nawiązuje zarówno do idei zbierania i porządkowania praw czy też zasad postępowania, jak i do symboliki starego kodeksu-księgi czyli scalonego w jedność zbioru informacji, czego przykładem mogą być takie realizacje jak Liber Chronicarum Hartmana Schedla czy Cosmografia Universalis Sebastiana Münstera. Odniesienie do nich ma w sposób sugestywny spinać przeszłość z teraźniejszością. To właśnie specyficzna struktura średniowiecznego kodeksu dała początek związkom sztuki z nauką, wiedzą i poznaniem, a dzięki rozwojowi technologicznemu druku i technik graficznych w późniejszych czasach przyczyniła się też bezpośrednio do ich popularyzacji i rozpowszechnienia. W obecnych czasach podobny proces ekspansji i syntezy wspomnianych wyżej „światów” dokonuje się dzięki mediom cyfrowym. Mimo wielu różnic, sieciowa organizacja gromadzenia i przesyłu danych, potencjał scalania informacji z obrazem oraz ich nieskończonego modelowania, w swej istocie nadal doskonale realizują rudymenty idei kodeksu.

ŚWIATŁO – GENEZA RZECZY
Pierwszą odsłoną projektu Codex Mundi jest wystawa tematycznie zogniskowana na problemach związków między genezą poznania i zaistnieniem, konstytuowaniem się oraz utrwalaniem informacji. Jej artystyczną i merytoryczną narrację budują prace trójki uznanych artystów: Christopha Loosa (Niemcy), Eduarda Ovčačka (Czechy) i Jana Berdyszaka (Polska).
Punktem wyjścia do podjętych w tytule rozważań stała się sprawcza (zarówno w wymiarze fizycznym, jak i symbolicznym) rola światła oraz refleksja nad tym, jak formuje się idea. Z jednej strony iluminacja (oświecenie) powiązana jest z procesem budowania świadomości, ta zaś nieustannie porządkuje i organizuje wiedzę, z drugiej niezbędne w procesie wizualnej kreacji światło daje początek i określa, a jednocześnie łudzi i zmienia rzeczywistość. W wymiarze fizycznym światło stanowi wartość o dynamicznym potencjale, która pozwala na zdefiniowanie czasu i podstawowych praw rządzących naszym światem. W wymiarze symbolicznym kojarzone jest zarówno z pierwiastkiem boskim, jak i stanem umysłu. W obu przypadkach określa naszą świadomości oraz wiedzę. Co istotne światło definiować można także w kontekście formowania, utrwalania, powielania i rozpowszechniania informacji (wiedzy). Niemałą rolę w tych procesach odrywała i nadal odgrywa sfera wizualnej kreacji. Artystyczna analityczna dekonstrukcja wartości światła pozwala ujawnić rudymentarne jego właściwości i sprawczy potencjał. Przykładem takich praktyk są prezentowane na wystawie realizacje.

BIOGRAMY:

Christoph M. Loos
(ur. 1959 roku w Bad Reichenhall)
Niemiecki grafik, teoretyk sztuki i wykładowca. Studiował grafikę na Kunstakademie w Dusseldorfie oraz filozofię na Ruhr-Universitat w Bochum. Wielokrotnie pracował jako profesor (najdłuższy okres to lata 2004-2007) w Wyższej Szkole Projektowania (Hochschule für Gestaltung) w Offenbach am Main. W zeszłym roku doktoryzował się, a tematem jego pracy była jego własna metoda drzeworytowa, które to medium analizował w perspektywie teoretycznej i filozoficznej. Artysta wielokrotnie prezentował swoje prace w kraju i za granicą, w tym w wielu prestiżowych placówkach muzealnych.
Jest jednym z ciekawszych współczesnych artystów, którego warsztatowym fundamentem jest grafika artystyczna. W swojej twórczości penetruje obszary istoty tego medium, jego materiałowego i technologicznego ekwiwalentu oraz problemu konstytuowania się obrazu.
Jedną z najważniejszych cech tworzonych przez niego serii jest związek pomiędzy drukiem a blokiem poligraficznym. Medium są tutaj arkusze drewniane, pozyskiwane zawsze z tego samego pnia.
Istotne jest to, że przekraczając ustalone tradycją kanony, nie przeciwstawia się im lecz twórczo rozwija i modyfikuje. Uznać go można za jednego z ciekawszych współczesnych „eksploratorów” i innowatorów graficznego medium.


Jan Berdyszak (ur. 15 czerwca 1934 roku w Zaworach, zm. 18 września 2014 w Poznaniu)
Polski rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji, scenograf, pedagog i teoretyk sztuki. Przez ponad pół wieku związany był z poznańską Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych (późniejsza Akademia Sztuk Pięknych a obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), na której w latach 1984–1987 pełnił funkcję prorektora. Prezentował swoje prace w ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach na całym świecie.
Abstrakcyjna twórczość Berdyszaka charakteryzuje analityczna postawa oparta na solidnym naukowym fundamencie. Swe twórcze i intelektualne poszukiwania artysta zamykał zazwyczaj w cykle dedykowane konkretnym zjawiskom lub problemowym zagadnieniom. Sztuka Berdyszaka koncentruje się wokół zagadnień przestrzeni rozumianej przez niego jako byt pierwszy, ale również światła i ciemności, niejasności i nieostrości, przezroczystości i potencjalności oraz gęstości i pustki.

Eduard Ovčaček (ur. 1933 roku w Trzyńcu)
Słowacko-czeski grafik, malarz, performer, autor instalacji oraz wieloletni wykładowca związany z Uniwersytetem w Ostrawie. Należy w powojennej sztuce czechosłowackiej, a następnie czeskiej (po podziale państw), do najbardziej konsekwentnych artystów, zajmujących się relacją między pismem i obrazem, rzeźbą a także obiektem i fotografią. W swoich twórczych działaniach nie ogranicza się do sztuk wizualnych. Żywo interesuje go poezja, a w niej relacje między poezją tradycyjną i eksperymentalną. Uznawany jest za jednego z prekursorów nurtu letryzmu na terenie Czech.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt objęty mecenatem miasta Katowice.


Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska
Prezydent Katowic Marcin Krupa


Kuratorzy:
Darek Gajewski Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Marek Sibinský Uniwersytet Ostrawski w Czechach
Sebastian Dudzik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Organizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Polska
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Republika Czeska
Rondo Sztuki

Partnerzy:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sponsorzy:


Patronat medialny: