Szukamy najemcy powierzchni w Rondzie Sztuki

od 7 grudnia 2015 do 7 stycznia 2016
Rondo Sztuki

ASP-DAT-221-21/15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na wynajem części powierzchni użytkowej usytuowanej na poziomie „+1” wielofunkcyjnego obiektu „Kopuła nad Rondem”, położonego w Katowicach na Rondzie im. gen. Jerzego Ziętka 1,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (wielofunkcyjnej restauracji/kawiarni) lub innej działalności gospodarczej.


ORGANIZATOR PRZETARGU:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
40-074 Katowice ul. Raciborska 37

adres do korespondencji:

Galeria Akademii Rondo Sztuki
40-121 Katowice Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1
Tel. 32 720 11 32.

ogłasza przetarg
na wynajem części powierzchni użytkowej usytuowanej na poziomie „+1” wielofunkcyjnego obiektu „Kopuła nad Rondem”, położonego w Katowicach na Rondzie im. gen. Jerzego Ziętka 1, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 435,30 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (wielofunkcyjnej restauracji/kawiarni) lub innej działalności gospodarczej.


-  Przetarg jest przeprowadzany zgodnie z Warunkami Przetargu nr sprawy: ASP-DAT-221-21/15.

-  Oferty należy składać w Galerii Akademii Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice do dnia 07.01.2016r. do godz. 12:00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Organizatora przetargu.

-  Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania po zakończeniu postępowania.

-  Organizator przetargu otworzy publicznie złożone oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 07.01.2016 r., godz. 12:30, Galerii Akademii Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 40-121 Katowice (Otwarcie ofert, z podaniem nazwy oferenta i odczytanie oferowanej stawki najmu – jest jawne).

-  Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 50 dni od terminu otwarcia ofert.

-  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu otwarcia ofert.

- Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Warunkach Przetargu.

-  Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

-  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane przez Organizatora przetargu.

-  Organizator przetargu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

-  Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie wszystkich Oferentów o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.


W załączeniu do Ogłoszenia:
- Warunki Przetargu nr sprawy ASP-DAT-221-21/15
- Wzór formularza oferty.
- Wykaz prowadzonych punktów gastronomicznych lub oświadczenie o prowadzeniu innej działalności gospodarczej.
- Projekt umowy najmu.
- Kopia umowy nr 1/1/07/VI z dnia 13 marca 2007 r. o ustanowienie użytkowania części obiektu „Kopuła nad Rondem”.

Powyższe dokumenty do pobrania na stronie Akademii:
http://www.asp.katowice.pl/news/post/2264/ogloszenie-przetargu-na-najem-powierzchni-uzytkowej-rondo-sztuki


BIP:
http://bip.asp.katowice.pl/bip/?link=1.15