Grafika Warsztatowa: Obrony Dyplomów ASP w Katowicach

od 19 do 20 czerwca 2017
Rondo Sztuki


Publiczne Obrony Dyplomów ASP w Katowicach: GRAFIKA WARSZTATOWA

Uwaga: obrona Patrycji Lisnikowskiej odbędzie się 19 VI w Kronice przy Rynku 26 w Bytomiu.
Harmonogram

19 VI

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK: GRAFIKA WARSZTATOWA

TYP STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

10.OO – 11.OO JENDRZYCA MARTA, IMAGO MUNDI

Imago mundi jako przedstawienie sfery boskiej w realiach świeckich, skupia się na próbie zbadania i zrozumienia tajemnicy sacrum poprzez uświęcanie miejsc i obiektów. Im bardziej pragniemy pozbyć się świętości z naszego otoczenia, tym bardziej staje się zauważalna. Praca jest przede wszystkim powrotem do dzieciństwa, spędzonego w duchu śląskich i katolickich tradycji. Celem jest zamiana znaczeń sacrum i profanum. Zderzenie ze sobą obu tych wartości narusza odwieczny porządek i hierarchię archetypicznej przestrzeni domowej. Komentuje ewolucję pojęcia sacrum poprzez konwersję znaczeń.

12.OO – 13.OO WIŚNIEWSKA MAGDALENA, ŚWIAT POST-BIOLOGICZNY

Formy – zamknięte w przestrzeni siatek brył – konstytuują kompozycję pracy, która stanowi pretekst do stawiania pytań, czym jest życie w ogóle? Tekst, poruszający kwestie wybranych tematów, staje się dodatkową materią graficzną. Inspiracją cyklu prac rysunkowych „Cybersiatki” stała się grafika cyfrowa.

13.OO – 14.OO FUDAŁA MAGDALENA. „RELACJA Z MIEJSCA”

Na całość projektu składa się kilka elementów tworzących instalację. Rdzeń stanowi seria grafik wykonanych w technice serigrafii, a uzupełnienie tworzą krótkie, zapętlone realizacje wykonane w technice animacji. Projekt w swoich założeniach nawiązuje do estetyki czarnego kryminału i niemieckiego ekspresjonizmu. Charakteryzuje go atmosfera niepokoju i tajemniczości. W sferze tematycznej dotyka problemu kulturowej relacji ofiara – napastnik. Prezentowane grafiki i animacje tworzą historię-zagadkę, przed której rozwiązaniem staje odbiorca. Widz zostaje wciągnięty w wizualną rozgrywkę, w której z jednej strony staje się świadkiem opowiadanych zdarzeń, z drugiej natomiast – obserwatorem próbującym znaleźć odpowiedzi na obecne w przedstawieniach niejasności.

14.OO – 15.OO KARCH WIESŁAWA, SPADEK

Cykl grafik związanych z tradycjami, obrzędami i rytuałami góralskimi na terenie Trójwsi Beskidzkiej. Autorka jako mieszkanka Koniakowa identyfikuje się z tą kulturą a poprzez własne doświadczenia oraz poszukiwanie dawnych opisów góralskiej kultury próbuje na nowo poznać charakter tej grupy społecznej. Obserwując ciągłe zmiany w kulturze, które są spowodowane migracjami ludzi, pogonią za nowoczesnością, chęcią posiadania nowoczesnych gadżetów autorka zauważa, że nasza tradycja zaczyna się ujednolicać i podporządkowywać panującym trendom.

15.OO – 16.OO JURCZYK ALICJA, CUD ŻYCIA PŁODOWEGO

Przedmiotem cyklu grafik cyfrowych jewst przedstawienie etapów życia płodowego. Prace tworzone były równolegle do kolejnych etapów rozwoju nienarodzonego dziecka. Zatytułowane są konkretnym tygodniem rozwoju od poczęcia do narodzin. Celem pracy jest pokazanie inteligencji istoty ludzkiej. Ciało jest samowystarczalne, rozwija się i kształtuje dzięki zakodowanym informacjom. Na pewnym etapie staje się zdolne do samodzielnego życia. Inspiracją do realizacji przeprowadzonych działań była ciąża artystki. Są one również wypadkową składającą się z ciekawości życia płodowego, zainteresowań nad jego przebiegiem, filozofii powstawania, zachwytu stwarzaniem. Do zbudowania grafik użyte zostały szkice, rysunki, obrazy, fotografie, zdjęcia USG oraz narzędzia cyfrowych.

17.OO – 18.OO LISNIKOWSKA PATRYCJA : POSZERZONY KADR

„Poszerzony Kadr” jest projektem otwartym i wielowątkowym, tworzonym przy współpracy z młodzieżą ze świętochłowickiego gimnazjum nr 3 w dzielnicy Lipiny. Prace o charakterze partycypacyjnym trwała kilka miesięcy. Jej celem jest przedstawienie dzielnicy działania artystyczne uczestników koła filmowego Oskar. Projekt bazuje na relacjach międzyludzkich, porusza problemy społeczne, angażuje twórców i odbiorców. Jest świadectwem tego, że kreatywne myślenie poprzez sztukę poszerza horyzonty, staje się narzędziem i wytwarza nowe perspektywy. Intencją grupy stało się przeprojektowanie wizerunku miejsca wykorzystując przy tym grafikę cyfrową w wirtualnej rzeczywistości. Podczas pracy nad panoramą powstała gra słowna Lipiny-Filipiny, która z czasem urosła do roli klucza całego projektu. Efekt pracy można zobaczyć na stronie internetowej projektu: www.poszerzonykadr.prv.pl.

20 VI

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK GRAFIKA WARSZTATOWA – SYSTEM ZAOCZNY

TYP STUDIÓW : STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE – NIESTACJONARNE

9.OO – 10.OO RAPACZ MAGDALENA, PRZENIESIENIE

Przeniesienie jest to reakcja emocjonalna, dotycząca naszej przeszłości przejawiająca się w sytuacji tu i teraz. Powstały cykl grafik jest rodzajem autoportretu. Eksperymentalnym zapisem stanów emocjonalnych, próbą uchwycenia i przeniesienia emocji do świata materialnego. Jednocześnie w trakcie realizacji grafik ciało stało się dla mnie tylko pretekstem, formą w której zamknięta jest świadomość. Forma ta z czasem przestaje być czytelna – ewoluuje, zamyka się, rozpływa i rozprasza. Ideą towarzyszącą tej stopniowej destrukcji obrazu jest uspokojenie myśli, które stają się czyste, krystaliczne. Emocje zamknięte w kadrze pracy graficznej przestają przygniatać, stając się autonomicznym obiektem. Daje to początek zrozumienia i ukojenia autodestruktywnych procesów myślowych.

10.OO – 11.OO NIŹNIKIEWICZ AGATA, SUBTELNE FORMY

Każdy postrzega tą samą rzecz w sposób odmienny, uwarunkowując ją własnymi doświadczeniami, wiedzą i wrażliwością. Temat ciała kojarzy mi się z dowolną interpretacją, reprezentując jednocześnie odmienne wartości i skojarzenia. Próbując zdefiniować sposób percepcji podstawowego pojęcia kulturowego jakim jest ciało, wykreowane zostały „subtelne formy”. „Subtelne formy” to cykl grafik który powstał na bazie moich przemyśleń i nabytych doświadczeń warsztatowych. Istotą grafik nie jest realistyczne odwzorowanie rzeczywistości, lecz ukazanie obrazu przeze mnie przetworzonego moją wrażliwością, poczuciem estetyki, myśleniem i doświadczeniem.

KIERUNEK GRAFIKA WARSZTATOWA

TYP STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE – NIESTACJONARNE

11.OO – 12.OO SKRZYSZEWSKA ALEKSANDRA, ,,VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS" - ,,MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI I WSZYSTKO MARNOŚĆ"

Prace zatytułowane „Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność” przedstawiają wzory tatuaży, które swoją tematyką nawiązują do motywu przemijania. Czaszki łączone z motywami roślinnymi przypominają o śmiertelności. Życie to jedynie przemijająca chwila trwająca moment.

12.OO – 13.OO WARMUZ ILONA, W GROCIE KRÓLA GÓR

W grocie Króla Gór to dzieło, które Edward Grieg skomponował do dramatu Peer Gynt Ibsena. Ten norweski kompozytor, pianista i dyrygent stał się inspiracją mojej pracy. Praca dyplomowa składa się z grafiki w technice sitodruku i animacji. Jej istotą jest ukazanie analogii, jaka może zachodzić pomiędzy muzyką a sztuką, utworem muzycznym a grafiką, dźwiękiem a kolorem. Projekcja w towarzystwie muzyki przetwarza i zniekształca pierwotną grafikę.

KIERUNEK GRAFIKA WARSZTATOWA

TYP STUDIÓW : STUDIA DRUGIEGO STOPNIA MAGISTERSKIE – NIESTACJONARNE

13.OO – 14.OO KOZIEŁ DOROTA, BUDOWANIE WIZERUNKU - PORTRET RENESANSOWY

Celem portretu renesansowego było pokazanie postaci, jako przedstawiciela grupy społecznej, zajmującej określone miejsce w hierarchii władzy. Koncepcja designo stała się narzędziem walki o zmianę kulturowej pozycji społecznej artysty, wiąże cechy wizji artystycznej i koncepcji plastycznego kształtowania.

KIERUNEK: GRAFIKA WARSZTATOWA
TYP STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

14.OO – 15.OO ŚWIERKOSZ ANNA , W MOICH ŻYŁACH ŻYWICA

Las jest przestrzenią szczególną, w którą wstępując, pozostawiamy za sobą zgiełk i chaos codzienności. Nagle znajdujemy się w całkiem nowej rzeczywistości, w otoczeniu które komunikuje się z nami, lecz robi to w sposób subtelny, nienachalny i dyskretny. Okazuje się, iż kora drzew przechowuje w sobie niezwykłe historie, którymi chętnie dzieli się z każdym, kto potrafi patrzeć. Blizny, narośle, nacięcia na drzewach stanowią zapis ingerencji, jakich w lesie dokonują ludzie. To opowieść o lesie, konsekwencji jego relacji z człowiekiem, a także podróż poprzez własne wspomnienia i osobiste doświadczanie przyrody. Wnikliwa obserwacja podczas leśnych wędrówek jest bazą dla wszelkich działań, które zrealizowałam w mojej pracy dyplomowej.

15.OO – 16.OO POKS-RABENEL AGNIESZKA, ZNAK-JĘZYK-TRAUMA

Autodestrukcyjne uszkodzenie ciała pozostawia na skórze trwały, lecz procesualny znak. Rana, która z czasem przeistacza się w bliznę, symbolizuje miniony akt autoagresji, a co za tym idzie, cały kontekst psychologiczny okaleczającej się osoby. Blizny te składają się na system znaków, którym jest język. Narracja takiego języka jest indywidualna dla każdej jednostki. Natomiast trauma, która powoduje sam akt autoagresji, burzy prządek systemu znaków, zwracając uwagę na konkretny przekaz osoby, która dopuszcza się tegoż aktu, irracjonalnego dla zdrowo funkcjonującej jednostki. Prace te są przetworzeniem na język grafiki autentycznych fotografii, które anonimowo otrzymywałam od członków forum dla autoagresywnych. Istotne w przekazie jest samo medium. Akwaforta, która jest techniką bardzo klasyczną, przypomina w swojej naturze akty autoagresji. Właśnie poprzez destrukcję, czyli wytrawianie blachy w kwasie, konstruujemy matrycę, która pozwala nam na otrzymanie pozytywowego obrazu. Podobnie jak samookaleczająca się jednostka, muszę przejść proces tworzenia od destrukcji, przez negatyw po pozytyw (analogicznie: nacięcie-destrukcja, rana-negatyw, blizna-pozytyw).

16.OO – 17.OO CHROBOK EMILIA, „ZA MNĄ”

Projekt "Za mną" składa się z czterech części. Pierwszą stanowią fotografie wykonane aparatem zawieszonym z tyłu, który chwyta przypadkowe kadry. Część druga składa się z grafik wykonanych w technice cyfrowej oraz sitodruku, które powstały z wybranych przypadkowych zdjęć, losowo zestawionych z rysunkami tworzonymi z zamkniętymi oczami. Trzecia część natomiast to film, który przedstawia moją codzienną wędrówkę. Czwartą część stanowi dokumentacja procesu tworzenia pracy w formie filmu. Świat "Za mną" tworzy przypadek i to on jest jego głównym twórcą. Druga połowa mojego życia jest nieodkrytą tajemnicą, którą przypadek łapie i pozwala mi podglądać

17.OO – 18.OO ZAJĄC ANNA, WIZERUNEK KOBIETY W SZTUCE OD PREHISTORII DO ŚREDNIOWIECZA

Moja praca to rozważania nad genezą wizerunku kobiecego. Nurtuje mnie sposób kształtowania się wizerunku kobiety w sztuce na przestrzeni dziejów. Jak zmiany społeczne, cywilizacyjne wpłynęły na kobiecy wizerunek, zwłaszcza w początku historii przedstawieniowej.