Malarstwo: Obrony Dyplomów ASP w Katowicach

od 21 do 23 czerwca 2017
Rondo Sztuki


Publiczne Obrony Dyplomów ASP w Katowicach: MALARSTWO

Uwaga: obrona dyplomu Mikołaja Szpaczyńskiego odbędzie się w Galerii Szarej (Misjonarzy Oblatów 4) 23 VI o 9:00.

Harmonogram:

21 VI

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK: MALARSTWO

TYP STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE

9.OO – 10.OO PIĘTKA KRZYSZTOF, DO KOŁA. PERCEPCJA CZŁOWIEKA ODIZOLOWANEGO

Moje działania artystyczne wynikają z obserwacji ograniczonej przyrodą przestrzeni życia. To teren zalewowy, z jednej strony otoczony starorzeczem, z drugiej Wisłą. Podczas powodzi zamienia się w wyspę. Ulica Do-(o)-Koła otoczona jest rzeką. Niewielka przestrzeń funkcjonowania wzbudza tworzenie iluzji. Izolacja jednocześnie wyzwala potrzebę przemieszczania się i poznawania nowego terenu. Postanowiłem okrążyć Wisłę. Coraz odleglejsze wycieczki wzdłuż rzeki wciąż zapewniały uczucie komfortu. Podczas wyprawy badałem zależności i powiązania między różnymi zjawiskami występującymi w terenie jak również tymi, które istnieją we mnie. Dyplom składa się z cyklu obrazów, fotografii i obiektów.

10.OO – 11.OO DEKER ANNA MARIA, Z WIZYTĄ W PIEKLE

Pojęcie piekła jest względne. To, co dla jednej osoby jest czystą przyjemnością, dla innej może stanowić udrękę. Możemy jedynie domyślać się, jakie jest jego prawdziwe oblicze. W prezentowanym przeze mnie cyklu prac podjęłam próbę wykreowania własnej, subiektywnej wizji piekieł, obfitującej w moje prywatne wspomnienia, obawy i demony.

11.OO – 12.OO KACZMAREK MONIKA, OSTATNI RAZ

Do stworzenia pracy dyplomowej poddałam się zjawisku regresji wieku. Polega ono na tym, że osoba zahipnotyzowana może „wędrować w czasie”, cofa się do wcześniejszych okresów życia, nawet do wcześniejszych żyć. Czerpiąc z idei reinkarnacji badam próbę osiągnięcia doskonałości. W konsekwencji tragicznych wspomnień z poprzedniego wcielenia ukazuję ból, rozpacz, cierpienie oraz różne wymiary śmierci świata nadrealnego. Zobrazowane historie rozgrywają się na pograniczu jawy i snu, koszmaru i zwyczajnego złudzenia.

12.OO – 13.OO KOZERA EWA, BLISCY NIEZNAJOMI

Instalacja inspirowana katolickim dogmatem o nieśmiertelnej duszy. Konfrontacja z kulturą żydowską poprzez próbę wykonania portretów zmarłych z starego żydowskiego cmentarza z Będzina, z uwzględnieniem zakazu wykonywania podobizn figuratywnych w Starym Testamencie.

12.OO – 13.OO KRZYSZTONEK KLAUDIA, SOMA

Ciało jest naszym niezaprzeczalnym środkiem percepcji, myślenia oraz działania. To ono warunkuje rzeczywistość. Stanowi wyjątkowe tło, przy którym wszystko nabiera sensu. Czasami bywa rzeczą umiejscowioną w przestrzeni, innym razem zamieszkuje rzeczy i przestrzeń. Cykl „Soma” to swoista próba zrekonstruowania tak złożonego zjawiska, jakim jest ciało człowieka.

13.OO – 14.OO KUBACKA ALEKSANDRA, NATURE-FICTION

„Nature-fiction” to cudowny, baśniowy świat natury. W pracy splatają się wątki eskapizmu i egzotyki związane z pragnieniem lepszego świata, ucieczki od cywilizacji i społeczeństwa oraz norm kulturowych przez nie dyktowanych. Czy jednak taka ucieczka jest możliwa? Prezentuję cykl obrazów, na który składają się płótna przedstawiające przenikanie się tego, co sztuczne i naturalne. Aneks realizowany w pracowni druku wypukłego uzupełnienia temat o zagadnienie imitacji motywu skóry zwierzęcej.

22 VI

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK MALARSTWO

TYP STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE – NIESTACJONARNE

10.OO – 11.OO OGAZA FILIP, GRZYBY

Moja praca jest polem moich zmagań artystycznych i areną kształtowania osobowości. Nie ma prostej definicji odczytania pojęcia ukrytych obiektów. Podobnie jak moja obecna twórczość obiekty zawsze pozostaną w ukryciu. Cykl prac zatytułowanych „grzyby” jest efektem zagłębienia się we własną podświadomość. Przedstawiam owoce tych poszukiwań. Czy są jadalne?

KIERUNEK: MALARSTWO

TYP STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE

9.OO – 10.OO SOŚNIA AGNIESZKA, Myslokształty

Zmierzenie się z zobrazowaniem niematerialnego i lękiem przed niewiadomym przekształca się w obsesję na punkcie nieznanego. Wykorzystując panoptikum pojęć i fenomenów paranaukowych kolażuję materię i niematerię. Staram się uchwycić postrzegalność atmosfery, funkcjonującej na skraju przeczuwalności. Aura rozumiana w sposób fizyczny, czy tez niefizyczny staje się lejtmotywem. Wykorzystując trudne do zidentyfikowania obiekty, pragnę, aby nabrały one totemicznego charakteru. Usiłuję wprowadzić niepokój. Kwintesencją tajemnicy jest milczenie. Im mniej wiemy, tym bardziej jesteśmy skłonni poddać się intuicji.

11.OO – 12.OO LATA KLAUDIA, RE_SUBLIMACJA

Sublimacja w dziedzinie fizyki jest zjawiskiem przemiany fazowej bezpośredniego przejścia ze stanu stałego do gazowego z pominięciem stanu ciekłego. Zjawiskiem odwrotnym do sublimacji jest resublimacja. Cykl Re_sublimacja w metaforyczny sposób odwołuje się do zagadnienia wzajemnego przenikania się ciała i ducha. Odgórnie założone niedookreślenie materii w malarstwie abstrakcyjnym wydaje się idealnie odzwierciedlać problem przedstawienia nieprzedstawialnego. Równocześnie badana jest kondycja sztuki abstrakcyjnej, jej potencjał, znaczenie zarówno dla twórcy jak i odbiorcy oraz możliwość i potrzeba istnienia abstrakcji w świecie zdominowanym przez pojęcia.

13.OO – 14.OO LEMBRYK KATARZYNA, ZANIKANIE...

Rdzewiejące szkielety maszyn rolniczych, porzucone rudery i przeraźliwa cisza wokół… Polska wieś to nie jest już miejsce plebejskie. W tym pozornym spokoju i pustce czai się niewiadome... Pejzaż współczesnej wsi to pejzaż ponury, pozbawiony ludzi i zwierząt.

14.OO – 15.OO NOCOŃ CYPRIAN, PRZED PREMIERĄ, CZYLI CO ŁĄCZY METODĘ STANISŁAWSKIEGO, MUZYKĘ I MALARSTWO

„Przed premierą” jest drogą, którą przemierzają nie tylko artyści ale przede wszystkim ludzie. Cykl obrazów i rysunków daje powody do przemyśleń i zadumy. Są to obrazy ciszy zapraszające odbiorcę w podróż – zanim przekroczymy granicę wejścia na scenę.

15.OO – 16.OO CZECH MARTYNA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, CZYLI MALARSTWO JAKO EMOCJONALNY CIĄG OBRAZÓW

Na dyplom składają się malarstwo, rysunki i rzeźby. Krytykuje świat ludzki na podstawie własnych doświadczeń artystki: antropocentryzmu, egoizmu, hipokryzji. Artystka jest wnikliwym obserwatorem zależności występujących między światem zwierząt i ludzi. Interesują ją sytuacje, w których zderzenie tych dwóch światów powoduje ból i cierpienie. Z jednej strony czuje to jako negatywną siłę sprawczą, z drugiej zaś odczuwa ekstatyczny ból, który zadaje innym istotom. Mówi o rzeczach skrywanych głęboko pod fasadą swego człowieczeństwa. Próbuje zrozumieć powody własnego zagubienia wśród ludzi obnoszących się sobą. Analizuje na swoim przykładzie wpływ ludzkości na swoje człowieczeństwo. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i nie da jej się zmienić. Sztuka dla twórczyni nie jest formą autoterapii, a czas nie leczy ran. Zostają tylko wnioski.

23 VI

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK: MALARSTWO

TYP STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE

9.OO – 10.OO SZPACZYŃSKI MIKOŁAJ, UZIEMIENIE

Galeria Szara, ul. Misjonarzy Oblatów 4

Dyplom składający się z cyklu obiektów i filmów podejmuje temat drogi jako formy kontaktu z naturą. Lubię chodzić. Najbardziej wartościowa jest dla mnie droga dzika, dziewicza, leśna. W przestrzenie naturalne coraz bardziej ingeruje człowiek. Degradacja środowiska zamyka dostęp do przestrzeni życiowej zwierzętom i roślinom, ale również wpływa na nas samych. Dyplom nie jest jednak kategoryczną krytyką antropocentryzmu. Artysta proponuje chodzenie jako rytuał, pozwalający na dotarcie do wyzwolenia istoty wnętrza. Prowadzi to do zestrojenia się z ziemią, czyli tej części natury, z którą będąc w drodze mamy bezpośredni fizyczny kontakt. Praca jest syntezą ciała z fizycznie doświadczanym krajobrazem.

11.OO – 12.OO HAJOK KAROLINA, PRAWDA W MALARSTWIE. PRÓBA PRZEŁOŻENIA POJĘCIA PRAWDY NA FORMĘ PLASTYCZNĄ

Całe życie człowieka można opisać jako swoistą podróż ku prawdzie. W związku z naszym ludzkim ograniczeniem dotyczącym poznania nasza podróż z góry skazana jest na nieskończoność, co niekoniecznie musi być uznane za doświadczenie negatywne.Taką właśnie podróżą ku prawdzie ma być z założenia uczestnictwo w projektowanym przeze mnie doświadczeniu artystycznym. Przedmiotem mojej pracy dyplomowej w warstwie praktycznej jest projekt realizacja przestrzeni wystawienniczej jako labiryntu, w którym ukryty jest obraz i jego prawda.

12.OO – 13.OO SKOBEL MACIEJ, OD POMYSŁU DO UKOŃCZONEGO DZIEŁA

„Od pomysłu, do ukończonego dzieła” to zestaw pięciu obiektów. Wykonane z betonu, drewna i stali w sposób niedosłowny, metaforyczny przedstawiają etapy i sytuacje jakie towarzyszą artyście podczas wymyślania, tworzenia i prezentowania dzieła sztuki.

KIERUNEK MALARSTWO

TYP STUDIÓW : STUDIA DRUGIEGO STOPNIA MAGISTERSKIE – NIESTACJONARNE

13.OO – 14.OO KUKLA KATARZYNA, FANTASMAGORIE MIEJSKIE

Hybrydalne obrazy, budowane z pozornie niepasujących do siebie elementów i symboli. W pracy poruszane są wątki z obszarów ludzkiej egzystencji, zacierając granicę pomiędzy jawą a snem. Występująca w nich dygresyjność tworzy nową wizualną jakość.

14.OO – 15.OO SIERPIŃSKA MAGDALENA, GARABA. KRYZYS BLISKIEGO WSCHODU

Sztuka od zawsze pełniła ważną rolę w życiu ludzi. Jedną z nich była sprawiedliwa walka, wiążąca się ze zrywami narodowowyzwoleńczymi, toczonymi wojnami i powstaniami. Pewien odłam twórczej działalności człowieka jest manifestem przeciwko agresji, niesprawiedliwej władzy i opresji społecznej. Różnorodność form tego artystycznego zaangażowania jest tematem części teoretycznej pracy dyplomowej. Malarstwo i plakaty bezpośrednio do niej nawiązują, są bowiem protestem wobec aktualnych wydarzeń mających miejsce na Bliskim Wschodzie.

15.OO – 16.OO CHLEBICKA BOŻENA, INNI. OD WYOBRAŹNI DO TOLERANCJI

Godność to: bezpieczeństwo i akceptacja społeczna. Daje nam poczucie własnej wartości, szacunek dla samego siebie, a przede wszystkim sens egzystencji. Zniewolenia, wykluczenia, poniżania, przemoc składają się na wieczną próbę odebrania godności. W pracy dyplomowej przedstawiam sztukę Drag Queen – dotkniętą brakiem tolerancji, wykluczeniem społecznym związanym z orientacją seksualną. Zadaję pytanie o wybraną grupę: czy to „homo-dziwadła”, czy artyści, performujący kolorową sztukę sceniczną.