Regulamin zwiedzania galerii

od 1 lutego 2021
Rondo Sztuki


 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie zwiedzających i pracowników galerii wprowadzamy następujący regulamin zwiedzania Galerii Rondo Sztuki:

 


REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ORGANIZOWANYCH

W GALERII RONDO SZTUKI

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie zwiedzających
i pracowników Akademii wprowadzamy następujący regulamin zwiedzania Galerii Rondo Sztuki. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021.

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Galeria Rondo Sztuki otwarta jest dla zainteresowanych zgodnie z czasem trwania danej wystawy i stałymi godzinami otwarcia.

2. Szczegółowe informacje nt. godzin otwarcia oraz tematyki ekspozycji, zasad rejestracji są umieszczane na stronie internetowej www.asp.katowice.pl oraz www.rondosztuki.pl

3. Wstęp do galerii jest nieodpłatny.

4. Niektóre wydarzenia mogą wymagać wcześniejszej rejestracji.

 

 

§2

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZWIEDZANIA

 

1. W galerii może jednocześnie  przebywać ograniczona liczba osób:

-  w galerii na poziomie 0 – maksymalnie 30 osób

 -  w galerii na poziomie +1 – maksymalnie 8 osób
2. Należy bezwzględnie stosować się do informacji porządkowych.
3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

4. Na terenie Galerii Rondo Sztuki należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników ochrony, opiekunów wystaw oraz pozostałego personelu galerii.

5. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających pracownicy ochrony mogą tymczasowo wstrzymać ruch w galeriach. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się w limicie wskazanym w par. 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu zostaną wpuszczeni dopiero wówczas, gdy zmniejszy się liczba osób przebywających wewnątrz.

6. Pracownicy ochrony są uprawnieni do odmówienia wstępu lub wyproszenia osoby, której

niewłaściwe zachowanie budzi wątpliwości lub stanowi zagrożenie dla pozostałych uczestników lub wystawy.

7. W sytuacji ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, ASP zastrzega sobie

prawo do wprowadzenia zmian i działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego

stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w galeriach.

 

§3
ZASADY SANITARNE W CZASIE ZWIEDZANIA

 

1. Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.

2. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do galerii. Akademia zapewnia zwiedzającym płyn do dezynfekcji.

3. Zwiedzający muszą zachować od siebie bezpieczny odstęp min. 2m.

4. Toalety, klamki oraz inne  ogólnodostępne powierzchnie użytkowe będą na bieżąco dezynfekowane przez pracowników galerii.

5. Pracownicy galerii lub służba ochrony monitoruje ilość osób wpuszczanych do

pomieszczeń, która powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w celu ograniczenia możliwości zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

6. Nie zapewnia się możliwości korzystania z szatni.

7. Nie zapewnia się możliwości przechowywania bagażu na czas zwiedzania.
8. Pracownicy ochrony są zobowiązani do informowania zwiedzających o obowiązujących

nakazach, zakazach oraz zasadach, a w sytuacjach szczególnych do zwrócenia uwagi

oraz żądania natychmiastowego zastosowania się do nich.

9. Osoby, które nie dostosują się do ww. poleceń i zasad, będą proszone o opuszczenie

galerii.

§4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych jest Rektor działający w imieniu  Akademii Sztuk Pięknych w  Katowicach,  z siedzibą pod adresem: 40-074 Katowice, ul Raciborska 37. Przekazanie, z Państwa inicjatywy, danych kontaktowych  telefonicznie i z wykorzystaniem adresu e-mail jest jednoczesną zgodą na ich  wykorzystanie w celu utrzymania kontaktu w sprawie, którą są Państwo zainteresowani.

2. Zgodę mogą Państwo wycofać  korzystając z adresu:  rodoasp@asp.katowice.pl.

3. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej oraz zakresem swoich praw prosimy zapoznać się na stronie: https://asp.katowice.pl/uczelnia/polityka-prywatnosci.

 

 

§5

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W galerii  

 

1.      Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

a)      poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie niezbędnym do udziału w danym wydarzeniu.

b)     Administratorem danych osobowych jest Rektor działający w imieniu  Akademii Sztuk Pięknych w  Katowicach, z siedzibą pod adresem: 40-074 Katowice, ul Raciborska 37.

c)      Galeria Rondo Sztuki” zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

d)     Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – w postaci wizerunku w sposób opisany w niniejszym paragrafie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach  i innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach , a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach a nie o osobach personalnie a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. – o czym każdy z uczestników jest informowany niniejszym regulaminem z którego treścią zobowiązany jest się zapoznać.

e)      Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

f)      Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Galerię Rondo Sztuki  i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych w wyżej opisany sposób w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Galerii Rondo Sztuki”, jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych tj. Rektorowi działającemu w imieniu Akademii Sztuk Pięknych w  Katowicach (adres mailowy: rodoasp@asp.katowice.pl.).

g)     Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail itp.) będą jednak przetwarzane przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w celach promocyjnych.

h)     Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – tj. dokumentacji działalności Galerii Rondo Sztuki, dochodzenia z tego tytułu roszczeń, wymaganej prawem archiwizacji.

2.      Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

a)      Uczestnik ma prawo zażądać od Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. w określonych przypadkach,

b)     Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, (wyjątek stanowią nagrania identyfikujące inne poza uczestnikiem osoby).

c)      Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

d)     Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

e)      Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.

f)      Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.asp.katowice.pl oraz rondosztuki.pl

2. ASP w Katowicach zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

3. Zwiedzający galerie Akademii zobowiązani są do przestrzegania postanowień

niniejszego Regulaminu.

4. Wejście na teren galerii Rondo Sztuki  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.