POST GROWTH / PO WZROŚCIE – warsztaty z kolektywem artystycznym DISNOVATION.ORG

27 września i 4 października
Rondo Sztukiod godz. 9.00 do godz. 15.00

Warsztat ten proponuje grę artystyczną na temat kryzysów ekologicznych, która zaprasza nas do dosłownego przetasowania naszych światopoglądów. W tej grze konwersacyjnej omówimy szereg kluczowych kwestii i historii, aby zainspirować nowe sposoby rozumienia kwestii związanych ze zmianami klimatu. Warsztat będzie składał się z krótkiego wykładu artystów, po którym nastąpi sesja gry w małych grupach, a na zakończenie grupowa rozmowa i sesja ideacyjna. Każdy uczestnik otrzyma kopię gry.

Czas trwania: 4 do 6 godzin

Korzyści:
- Lepsza wiedza i umiejętność krytycznego myślenia o energii, materii i produktach w zglobalizowanym społeczeństwie.
- Podstawowe pojęcia na temat analizy produktów komercyjnych from cradle-to-grave.
- Podstawowe pojęcia na temat powiązań między infrastrukturą, przemysłem, wyborami społeczno-kulturowymi i ekosystemami.

Typ odbiorców: 14-99 lat, bez ograniczeńWorkshop with the art collective DISNOVATION.ORG

This workshop proposes to play an artist's game about ecological crises, which invites us to literally reshuffle our worldviews. In this conversation game, we will discuss a number of key issues and stories in order to stimulate new modes of understanding of the issues surrounding climate change. The workshop will be composed of a short lecture by the artists, followed by a game session in small groups, and closing with a group conversation and ideation session. Each participant will receive a copy of the game to takeaway.

Duration: 4 to 6 hours

Takeaways:
- Better knowledge and critical thinking abilities about energy, matter and products in a globalized society.
- Basic notions on cradle-to-grave analysis of commercial products.
- Basic notions on the links between infrastructure, industry, socio-cultural choices, and ecosystems.

Audience type: age 14-99, no restriction


BIOS (PL)

MARIA ROSZKOWSKA [PL/FR] jest artystką, projektantką i inicjatorką grupy artystycznej DISNOVATION.ORG wraz z Nicolasem Maigretem. Jej praca bada relacje między ludźmi a nowoczesną technologią poprzez naświetlanie alternatywnych form i praktyk pojawiających się na peryferiach głównego nurtu dyskursów o innowacjach technologicznych. Od 2010 roku prowadziła projekty badawcze w EnsadLab Paris, gdzie koordynowała i zaprojektowała Don't Brand My Public Space!, krytyczne badanie dotyczące kwestii stosowania przez miasta strategii brandingowych. Jest laureatką grantu Design Trust 2018 (Hongkong) na badania nad chińską kulturą shanzhai.

NICOLAS MAIGRET [FR] jest artystą, kuratorem i edukatorem. Ujawnia wewnętrzne działanie mediów poprzez badanie ich dysfunkcji, ograniczeń i progów awarii, które przekształca w wciągające, niejednoznaczne i krytyczne dzieła sztuki. Zainicjował DISNOVATION.ORG, grupę artystyczną, której celem jest kwestionowanie narracji na temat innowacji technologicznych. Wykłada w Parsons Paris i rozwija badania nad technologicznymi "czarnymi skrzynkami" we współpracy z V2_Rotterdam i UCL Louvain. Wraz z Marią Roszkowską współredagował The Pirate Book, antologię poświęconą piractwu medialnemu.

BARUCH GOTTLIEB [CA/DE] jest artystą, badaczem i kuratorem. Obecnie wykłada filozofię sztuki cyfrowej na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie oraz epistemologię danych na Uniwersytecie Technicznym w Brandenburgii. Jest członkiem kolektywów artystycznych Telekommunisten, DISNOVATION.ORG oraz Arts & Economic Group. Jest autorem książek A Political Economy of the Smallest Things (ATROPOS 2016) i Digital Materialism (Emerald 201).BIOS (EN)

MARIA ROSZKOWSKA [PL/FR] is an artist, designer and initiator of the DISNOVATION.ORG working group with Nicolas Maigret. Her work investigates relations between humans and modern technology through highlighting alternative forms and practices emerging at the peripheral zones of the mainstream discourses on technological innovation. From 2010 she conducted research with EnsadLab Paris, where she coordinated and designed Don't Brand My Public Space!, a critical investigation on the issue of cities applying branding strategies. She is a recipient of a 2018 Design Trust Grant (Hong Kong) for research about China's shanzhai culture.

NICOLAS MAIGRET [FR] is an artist, curator, and educator. He exposes the internal workings of media, through an exploration of their dysfunctions, limitations and failure thresholds which he develops into immersive, ambiguous and critical artworks. He initiated disnovation.org, a working group which aims to complexify the narratives on technological innovation. He teaches at Parsons Paris and develops research on technological “Black Boxes” with V2_Rotterdam and UCL Louvain. With Maria Roszkowska he co-edited The Pirate Book, an anthology on media piracy.

BARUCH GOTTLIEB [CA/DE] is an artist researcher and curator. He currently teaches Philosophy of Digital Art at the Berlin University of the Arts and Data Epistemology at the Technical University of Brandenburg.He is a member of the artist collectives Telekommunisten, DISNOVATION.ORG and Arts & Economic Group. He is the author of A Political Economy of the Smallest Things (ATROPOS 2016) and Digital Materialism (Emerald 2018)._______________________
Wystawa POST GROWTH jest częścią projektu NEST (https://www.nestproject.eu/) realizowanego w ramach programu EU Horizon 2020 i wnosi świeże spojrzenie na problem ZASOBÓW w kontekście TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ.

Wystawa we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Projekt otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101007915 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie) // Projekt współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w latach 2021-2024, umowa nr 5196/H2020/2021/2.